Fortron Biodiesel Plus

Fortron Biodiesel Plus Treatment หัวเชื้อดีเซลสำหรับรถที่เติม B20

June 18, 2019 autobask 0

Fortron Biodiesel Plus Treatment หัวเชื้อดีเซลสำหรับรถที่เติม B20 … จากการที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็น 2 ประเภท คือ 1.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2. น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในประเภท 1 ให้มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 100 อยู่ร้อยละ 6.6 – […]